Ressourceforløb

Med henblik på at øge din arbejdsevne og hjælpe dig videre i livet

ÅBENHED 

ÆRLIGHED 

TILLID 

RESPEKT 

Ressourceforløb

I LevAs tilbyder vi ressourceforløb. Undersøgelses- og afklaringsforløb er en vigtig bestanddel af LevAs' tilbud, og vi har afklaringsforløb på 12 uger i både vores STU samt mentor- og støtteordninger. Et sådant afklaringsforløb kan også indgå som en del af et ressourceforløb, hvor man som kommune er i tvivl om, hvilken retning der  er den rigtige for den unge eller voksne.

Et ressourceforløb bevilges til personer, der står på tærsklen til en førtidspension, men hvor det vurderes, at man med den rette hjælp kan øge deres arbejdsevne og hjælpe dem videre i livet. Et ressourceforløb kan vare fra 1-5 år, og LevAs kan bidrage med både kortere afklaringsforløb som led i – eller som påbegyndelse af et ressourceforløb – men vi kan også stå for ressourceforløb for den unge eller voksne i op til 5 år. Her kan du læse mere om, hvad lovgivningen bag et ressourceforløb er.

Vi finder en farbar vej

Vi hjælper til at afdække, hvilken vej der er farbar lige nu og hvilke initiativer, som kan hjælpe den unge eller voksne videre i sin udvikling i en ramme, der giver øget trivsel og livsglæde. Ressourceforløbet er motiverende, udviklende og støttende med det formål at udvikle den unge eller voksnes arbejdsevne. Målet er på sigt at hjælpe den enkelte ud på arbejdsmarkedet. Det kan evt. være i fleksjob eller begynde på en uddannelse.

Komplekse problemer kræver en særlig indsats

Der er i ressourceforløb ofte tale om personer med meget komplekse problemstillinger, hvor der kræves en særlig indsats i form af en helhedsorienteret og tværgående tilgang. I LevAs sørger vi derfor for, at alle relevante kompetencer og samarbejdspartnere vil blive sat i spil i arbejdet omkring den unge eller voksne, der er i risiko for enten at falde ud eller aldrig få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Et ressourceforløb kan bestå både af beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud, der kombineres og koordineres på tværs. I LevAs er der bl.a. ansat skolelærere, pædagoger, socialrådgivere, psykologer, økonoma, fysioterapeuter og en talepædagog. I ressourceforløbet inddrages LevAs-medarbejdere løbende og efter behov for bestemte kompetencer. Hvis der skulle opstå behov for faglige kompetencer, der ikke findes i LevAs, hentes fagekspertisen eksternt.

Ekspertise i komplekse diagnosebilleder

LevAs har stor erfaring og ekspertise i arbejdet med unge og voksne med særlige behov (autisme, ADHD og andre relaterede diagnoser) og deres særlige vilkår. I et ressourceforløb arbejder vi med de komplekse diagnosebilleder, som ofte er i spil og finder det primære fokus.

Mange har været utilstrækkeligt behandlet eller fejlbehandlet, da tillægslidelser, som f.eks. angst, OCD, depression eller spiseforstyrrelser, har været dominerende. Tillægslidelserne kommer ofte kraftigere til udtryk efter perioder med længerevarende stress, fordi de unge og voksne er blevet mødt med krav i omgivelserne, der ikke har taget tilstrækkelig højde for deres udfordringer og anderledes profil grundet deres primære diagnose.

Vi stressreducerer, så en udvikling kan finde sted

Grundtanken i alle individuelle løsninger, vi skaber, er stressreducering, hvor der arbejdes efter principperne i Low Arousal samt sansebearbejdning. I et ressourceforløb er vores primære fokus at skabe ro, struktur og glæde i de unge og voksnes hverdag med udgangspunkt i en anerkendende tilgang.

Personer, der tilkendes ressourceforløb, er udsatte mennesker – typisk med mange nederlag i bagagen og meget lav selvtillid. I LevAs arbejder vi først og fremmest på at fjerne de unge eller voksne fra den ramme, der trækker dem ned, så vi kan nedsætte stressen og skabe ro omkring dem. Det er nødvendigt, hvis en udvikling overhovedet skal kunne finde sted, da trivsel er en forudsætning for al udvikling.

Vi prøver erfaringer af

Når den unge eller voksne begynder i et ressourceforløb hos LevAs, står alle muligheder åbne i forhold til at møde de unge og voksne i deres behov, ønsker og drømme for fremtiden. Vi arbejder meget med selvaccept af de diagnoser, der er i spil, da det ofte kan være den allerstørste forhindring for at arbejde med sig selv.

Vi kigger tilbage sammen med dem og får dem til at se den udvikling, de selv har været igennem og trækker de succeser frem, der også har været undervejs. For dem glemmer man hurtigt, når nederlagene har stået i kø gennem mange år.

I et ressourceforløb er det vigtigt at få prøvet nogle erfaringer af: Hvad kan jeg, hvad har jeg lyst at lave, hvad er jeg god til? Hvad er særligt ved mig? Det handler om at gengive den unge eller voksne troen på, at der er vej.

Stærk faglighed på tværs af kompetencer

I LevAs er der i høj grad mulighed for en koordineret, tværfaglig indsats, som loven om ressourceforløb lægger op til. Det er i LevAs' “DNA” at tænke i helheder, tænke “ud af boksen” og finde individuelle løsninger skræddersyet til den unge eller voksnes behov. Vi er et specialtilbud, som kan trække på mange kompetencer på tværs af forskellige, faglige områder.

En af LevAs' store styrker er den interne, kollegiale sparring, som sikrer, at vi aldrig gror fast i en bestemt forståelse, og der hele tiden kommer nye vinkler på arbejdet med de unge og voksne. I dette kollegiale, fagligt stærke fællesskab finder vi i samarbejdet med de unge og voksne frem til deres ressourcer, kræfter, talenter og særinteresser og støtter dem mest muligt i det, der skaber trivsel, motivation og livsglæde.

Indhold og aktiviteter i LevAs' ressourceforløb

LevAs arbejder tværfagligt og kan tilbyde en kombination af følgende:

• Undervisning v. skolelærere og pædagoger 
• Samtaler v. psykolog og psykiater 
• Behandling v. fysioterapeut, ergoterapeut og logopæd 
• Forældresamarbejde
• Socialrådgiverbistand 
• Mentorordning 
• Samtalegrupper, kostvejledning, motion, kulturfag, ridning 
• Transportordning 
• Deltagelse i daglig drift af café og køkken, kreativ butik, 
mediehus samt handymanprojekter.

Levas som tovholder

Der tilknyttes en medarbejder som tovholder på den unge eller voksne fra begyndelsen i forløbet. Tovholderen er ansvarlig for kursistens forløb, koordinerer indsatsen og er sammen med LevAs` socialrådgiver garant for, at målene indfries.

Derudover afholdes der løbende møder mellem kommunen og LevAs. Ved disse statusmøder justeres planen, så målene er realistiske og kan indfries af den unge/voksne.

Tovholderen har ansvar for:

• At holde 1:1 samtaler efter behov
• At få den unge til og fra de enkelte aktiviteter. (hver gang)
• At følge op på de enkelte aktiviteter, der igangsættes i LevAs
• At etablere forløb og interne praktikker i LevAs.
• At etablere virksomhedspraktikker eksternt.
• At indhente oplysninger fra kollegers observationer
• At foretage egne observationer
• At justere planen samt melde tilbage til kommunen efter aftale
• At holde møder med kommunen efter aftale
• At drøfte overstående med den unge eller voksne i ressourceforløbet
• At skrive tilbagemeldninger til kommunen (antal aftales individuelt med samarbejdspartner – dog minimum hver 3. måned)
• At udarbejde progressionsrapport ved endt forløb.

LevAs som kontaktflade

LevAs vil i ressourceforløbet også kunne fungere som kontaktflade i forhold til forskellige instanser og samarbejdspartnere omkring den unge eller voksne – evt. samarbejde med bosted eller uddannelsesinstitutioner.

Med udgangspunkt i vores ekspertise og specialviden tilbyder vi:

• Koordination mellem de forskellige instanser, der skal sikre, at planen overholdes
• Undervisning, vejledning og støtte til de unge og voksne
• At støtte op om ressourceforløbets forskellige hovedområder gennem formidling af de unge og voksnes særlige vilkår
• At støtte virksomheder med vejledning om målgruppen, sikre relevant mentorstøtte samt sikre en målrettet opfølgning
• At indgå i samtlige af ressourceforløbets indsatsdele og inddrage relevante samarbejdspartnere, der har en viden om målgruppen og deres særlige vilkår.

Visitationssamtale

Forud for ressourceforløbet aftales en visitationssamtale med den unge eller voksne, den koordinerende sagsbehandler og LevAs' tovholder. Til visitationsmødet vil vi i fællesskab forventningsafstemme og skræddersy forløbet i LevAs alt efter den unge eller voksnes behov samt sagsbehandlerens faglige vurdering.

LevAs vil ud fra en konkret vurdering udarbejde en aftale om målet for den unge eller voksnes deltagelse i et ressourceforløb. Ligeledes aftales det praktiske i forhold til opstartsdato og periode.

Statusskriv og slutudtalelse

LevAs vil hver fjerde måned udarbejde et statusskriv til den koordinerende sagsbehandler. 
I slutningen af forløbet vil der udarbejdes en tværfaglig udtalelse til videre brug i sagsbehandlingen. Statusskrivet er en detaljeret funktionsbeskrivelse og er beskæftigelsesrettet. Konkret vil vi i statusskrivet fokusere på muligheder, udfordringer, ressourcer og barrierer samt anbefalinger til det videre forløb.

Du er meget velkommen til at kontakte LevAs, hvis du vil høre mere om vores afklaringsforløb og muligheder for at tilbyde ressourceforløb – så tager vi gerne en uforpligtende snak over telefonen eller sætter et møde op.

Lovgivningsområde

Vores tilbud til ressourceforløb hører under loven om aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 12 a, § 68 a. 

Download informationsark med faktuelle oplysninger om beskæftigelsesrettede tilbud.

Download hele LevAs' tilbudsmateriale.

Få et uforpligtende tilbud

Udfyld formularen og få et uforpligtende tilbud på din opgave. Vi vender tilbage hurtigst muligt.